Budapesti Szociális Szakmatámogatási Hálózat
A budapesti szociális szakemberek portálja.

Budapest Főváros II. kerületi Család-és Gyermekjóléti Központja

Célunk

■ a működési területünkön élő, szociálisan hátrányos helyzetű, egészségügyi, mentálhigiénés állapotuk miatt rászoruló emberek komplex támogatása.

■ a gyermekek törvényben foglalt jogainak érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséhez és megszüntetéséhez nyújtott széleskörű, szükség esetén alternatív eszközöket is alkalmazó szociális munka biztosítása.

Szolgáltatásaink

■ család-és gyermekjóléti szolgálat,
■ család-és gyermekjóléti központ
■ napközbeni gyermekfelügyelet működik.

A szervezeti egységeink az egyéni szociális segítő munka biztosításával, esetmenedzseri feladatok ellátásával, mentálhigiénés csoport működtetésén túl az alábbi szolgáltatásokkal egészülnek ki:

■ gyermek és felnőtt pszichológiai tanácsadás,
■ mediáció,
■ család-és párterápia,
■ fejlesztő pedagógiai tanácsadás,
■ autogén tréning,
■ jogi segítségnyújtás,
■ gyermekek otthonukban történő felügyeleté

Prevenciós feladatainkat:

A szervezeti egységeink az egyéni szociális segítő munka biztosításával, esetmenedzseri feladatok ellátásával, mentálhigiénés csoport működtetésén túl az alábbi szolgáltatásokkal egészülnek ki:

■ észlelő-és jelzőrendszeri felelős és tanácsadó kollégáink,
■ az óvodai és iskolai szociális segítő munkatársak végzik.

A gyermekek, fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése érdekében az Erőd utcában Közösségi teret működtetünk; Erődtér néven a facebook-on, Instagram-on követhetőek programjaink.

Hogyan kapcsolódunk a BUSZSZH-hoz?

A BUSZSZH belül három fő feladatunk van:

■ a Család és Gyermekjóléti Szolgáltatások Budapesti Szakmatámogatási Csoportja koordinációja.
■ a Gyermekek Átmeneti Gondozási Szolgáltatásainak Budapesti Szakmatámogatási Csoportja munkájába bekapcsolódunk,
■ Valamint a Család és Gyermekjóléti szolgálatok országos munkacsoportjának vagyunk a tagjai

Miért tartjuk fontosnak a szakma támogatásban való részvételt?

A Fővárosban működő 23 Család-és Gyermekjóléti Központ a korábbi módszertani ellátás, majd a hálózati támogató rendszer keretében, évek óta intenzív szakmai munkakapcsolatban áll egymással. Célunk, az aktív munkakapcsolat megőrzése, a szakmai kérdések, nehézségek együttes átbeszélése, egymás munkájának a segítése, a szakmafejlesztési célok és irányok közös megvitatása, melyhez a rendszeres workshop-ok és az aktuális témákat feldolgozó szakmai napok adnak keretet a számunkra

Kapcsolat

■ Papp Krisztina
Intézményvezető
csgyk@csgyk02.hu
telefon/fax: +36 1 225 7956
www.csgyk02.hu